JUMPERS OF THE FUTURE AUCTION NO 1

Bekijk heel de veiling collectie

VEILINGVOORWAARDEN Equine Auction B.V. 2022

 

Artikel 1 : Algemeen

1.Equine Auction B.V. is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 84398086, hierna te noemen: Equine Auction.

2.Equine Auction organiseert en faciliteert, zonder partij te zijn of te worden bij het tot stand komen van de koopovereenkomsten tussen verkopers en kopers, veilingen in haar functie van bemiddelaar tussen verkoper en koper, onder de naam: Equine Auction. De organisatie, voorbereiding en uitvoering van de veilingen worden uitsluitend door Equine Auction bepaald.

3.Veilingen vinden online plaats via de veilingwebsite van Equine Auction.

4.Deze Veilingvoorwaarden zijn van toepassing op de rechtsverhoudingen tussen Equine Auction en iedere deelnemer aan een veiling, alsook op alle tijdens de veiling gesloten koopovereenkomsten en overeenkomsten die daaruit voortvloeien. Toepasselijkheid van andere (algemene) voorwaarden is uitgesloten. Elke deelnemer wordt geacht kennis genomen te hebben van deze veilingvoorwaarden en deze zonder enig voorbehoud te hebben aanvaard.

5.Alle bedingen in deze veilingvoorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van al diegenen die voor, ten behoeve van en/of namens Equine Auction werkzaam zijn of waren. Zij kunnen op de bepalingen van deze Veilingvoorwaarden rechtstreeks een beroep doen, als waren zij zelf Equine Auction.

6.Deze Veilingvoorwaarden liggen ter inzage bij het kantoor van Equine Auction, zijn in te zien op de website en worden steeds vóór aanvang van een veiling onder de aandacht gebracht van de deelnemers aan de veiling.

Artikel 2: Definities

1.Deelnameformulier: formulier voor de inschrijving bij Equine Auction B.V. door verkoper om ter veiling een paard/pony/veulen aan te bieden.

2.Deelnemer: een (rechts)persoon die of samenwerkingsverband dat deelneemt aan de veiling als verkoper, bieder en/of als koper.

3.Equine Auction: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Equine Auction B.V., gevestigd te St- Oedenrode aan de Lieshoutseweg 80, ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 84398086.

4.Verkoper: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Equine Auction opdracht heeft gegeven om in naam van en voor rekening van de verkoper één of meerdere paarden te verkopen middels een (online) veiling.

5.Inschrijfkosten: vast bedrag dat de verkoper bij de inschrijving van een paard voor deelname aan de veiling verschuldigd is.

6.Bieder: de meerderjarige natuurlijke persoon of rechtspersoon die zich op de veilingwebsite van Equine Auction registreert of heeft geregistreerd om deel te kunnen nemen aan de door Equine Auction georganiseerde veiling.

7.Koper: de natuurlijke of rechtspersoon die als bieder het geveilde paard gegund heeft gekregen.

8.Bod: het door de bieder op de veiling voor een kavel geboden bedrag te vermeerderen met eventuele belastingen en kosten (waaronder doch niet beperkt tot de veilingkosten).

9.Kavel: één of meerdere paarden die op de veilingwebsite van Equine Auction worden geveild.

10.Koopovereenkomst: de koopovereenkomst tussen verkoper enerzijds en koper anderzijds die als gevolg van de toewijzing aan de hoogste bieder tot stand komt.

11.Toewijzing: de uitdrukkelijke verklaring van Equine Auction namens de verkoper aan de bieder, dat het kavel waarop door de bieder een bod is uitgebracht aan de bieder is toegewezen en dat deze koper van het kavel wordt. De toewijzing zal geschieden door Equine Auction.

12.Paard(en): het paard, de pony of het veulen aangeboden op de veilingwebsite door middel van informatie en beeldmateriaal. Deze informatie is er enkel op gericht een indruk te geven over de kwaliteiten van het paard, zonder de pretentie volledig/correct te zijn en zonder daarmee enige garanties te geven.

13.Persoonsgegevens: de (persoons)gegevens die bij registratie aan Equine Auction dienen te worden verstrekt om als bieder te kunnen bieden op de door Equine Auction georganiseerde veiling. Equine Auction zal de verstrekte (persoons)gegevens enkel gebruiken voor het doel waarvoor zij bestemd is.

14.Veiling: de online veiling via de veilingwebsite van Equine Auction: www.jumpersofthefuture.auction.

15.Veilingkosten: de kosten die verkoper en koper aan Equine Auction verschuldigd zijn na toewijzing. De veilingkosten bedragen voor zowel koper als verkoper 10% over het afslagbedrag.

16.Afslagbedrag: het op een veiling door een bieder/koper voor een paard geboden en door verkoper aanvaarde bedrag op grond waarvan het paard aan de koper is gegund.

17.Afleverbewijs: de schriftelijke bevestiging van koper en verkoper dat het geveilde en verkochte paard door verkoper aan koper is geleverd.

18.Gunning: de bevestiging van Equine Auction namens verkoper dat het bod van koper als hoogste bod is aanvaard en dat het paard waarop de koper heeft geboden aan de koper is gegund en verkocht. Deze bevestiging wordt door Equine Auction B.V schriftelijk vastgelegd in de koopovereenkomst.

19.Selectiedag: dag waarop het aangeboden paard wordt beoordeeld door Equine Auction of deze geselecteerd wordt voor deelname aan de veiling.

Artikel 3: Veiling

1.Een veiling vindt plaats op een door Equine Auction bepaalde datum en tijdstip. De organisatie, voorbereiding en uitvoering van de veilingen worden uitsluitend door Equine Auction bepaald. Zij heeft de bevoegdheid een of meer paarden niet te veilen, een bod niet te erkennen en ongeldig te verklaren, de veiling te schorsen, te hervatten, te verlengen of af te gelasten dan wel anderszins noodzakelijke maatregelen te nemen, een en ander naar haar bevindingen.

2.Equine Auction streeft ernaar de inhoud van haar (digitale) informatie zo zorgvuldig mogelijk samen te stellen en met de aldus gepresenteerde informatie een indruk te geven van de aard en kwaliteit van de (het) ter veiling aangeboden paard, echter zonder volledig te willen zijn. Aan de inhoud van die informatie kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

3.Een veterinaire klinische en röntgenologische keuring van het ter veiling aangeboden paard is onderdeel van de selectieprocedure door Equine Auction. De veterinaire keuringsverslagen staan ter beschikking aan de deelnemers aan die veiling.

4.Deelnemers die wensen te bieden c.q. kopen tijdens een veiling, dienen zich als zodanig op de door Equine Auction aangegeven wijze te registreren. Equine Auction heeft het recht eenieder zonder opgaaf van redenen toegang tot en/of (verdere) deelname aan en/of inschrijving voor de veiling te weigeren, dan wel (nadere) voorwaarden hieraan te stellen. Deelnemers die een paard wensen te doen veilen en verkopen, dienen zich als verkoper in te schrijven middels het deelnameformulier.

5.Door registratie stemmen deelnemers onvoorwaardelijk in met de voorwaarden en procedures van Equine Auction. Equine Auction gebruikt persoonsgegevens conform hetgeen haar privacy policy op haar website daarover vermeldt.

6.Een online veiling sluit op een vooraf aangegeven datum en tijdstip. De duur van de online veiling staat aangegeven op de veilingwebsite. Indien de laatste vijf minuten voor de aangegeven sluitingstijd een bod wordt uitgebracht wordt de sluitingstijd (steeds) met vijf minuten verlengd. Definitieve sluiting vindt vervolgens plaats vijf minuten na het laatste bod.

7.Ter veiling aangeboden paarden worden in euro’s “bij opbod” verkocht met een ter veiling bekend minimum openingsbod, tenzij door Equine Auction anders aangegeven. Bij iedere veiling is slechts sprake van een uitnodiging van de verkoper tot het doen van een bod.

 

Artikel 4: Voorwaarden verkoop/verkoper

1.Door de inschrijving met het deelnameformulier, verstrekt verkoper opdracht aan Equine Auction tot het veilen en het middels gunning te verkopen van diens paard(en), waarbij geldt dat uitsluitend door Equine Auction geselecteerde paarden aan de veiling kunnen deelnemen.

2.Verkoper is direct bij inschrijving inschrijfgeld verschuldigd aan Equine Auction. De hoogte van het inschrijfgeld wordt bij inschrijving bekend gemaakt. Betaling aan Equine Auction geschiedt zonder korting, verrekening, inhouding of opschorting binnen de betalingstermijn als aangegeven op het deelnameformulier. Bij de inschrijfkosten is inbegrepen een klinische keuring, een verkoopvideo en verkoopfoto’s van het paard ten behoeve van de veilingwebsite.

3.Verkoper draagt er zorg voor dat aan Equine Auction de juiste informatie wordt verstrekt ten behoeve van de inhoud van de (digitale) kavels. Verkoper is gehouden de inhoud van de kavels op juistheid te controleren en Equine Auction uiterlijk 14 kalenderdagen voor de veiling schriftelijk of elektronisch te informeren omtrent eventuele onjuistheden onder gelijktijdige verstrekking van de juiste gegevens of de vereiste wijzigingen.

4.Equine Auction stelt de normen vast en bepaalt de criteria waaraan voor de veiling te selecteren paarden dienen te voldoen. Equine Auction heeft het recht een paard zonder naderde motivatie te weigeren, ook indien het paard reeds eerder voor de veiling was geselecteerd. Equine Auction is niet gehouden om, op welke grond dan ook, de door verkoper ter zake gemaakte kosten, uit welke hoofde dan ook, te vergoeden.

5.Het kan voorkomen dat een ingeschreven paard door Equine Auction niet wordt geselecteerd voor deelname aan de veiling. De daarmee gemoeide kosten komen voor rekening van verkoper en verkoper blijft onverminderd gehouden aan zijn/haar betalingsverplichtingen jegens Equine Auction.

6.Verkopers blijven verantwoordelijk voor de zorg voor en de toezicht op het paard/de paarden, ook na de inschrijving. Equine Auction is niet aansprakelijk, op welke grond dan ook, voor door verkoper gemaakte kosten verband houdende met de inschrijving, selectie en/of zorg en toezicht.

7.Verkoper garandeert dat de door hem of haar aan te bieden en/of aangeboden paarden gezond zijn en geschikt zijn voor het doel waarvoor ze op de veiling worden aangeboden. Verkoper dient mee te werken aan een klinische keuring van het paard op de selectiedag.

8.Verkoper garandeert de juistheid en de volledigheid van de (uitslagen van) onderzoeken van en naar de paarden. Verkoper vrijwaart Equine Auction voor iedere aanspraak, ongeacht aard en omvang en ongeacht van wie, voor tijdens of na de veiling ten aanzien van een verkocht paard gebleken non-conformiteit.

9.Verkoper garandeert dat het paard tijdens de selectieprocedure en de veiling niet onder invloed is van ongeoorloofde middelen en vrij is van verboden stoffen zoals bedoeld op de lijst van de Fédération Equestre Internationale (FEI). Equine Auction is gerechtigd tijdens het selectieproces en voorafgaand aan de veiling bloed en/of urinemonsters af te nemen voor onderzoek naar verboden stoffen.

10.Indien blijkt dat zich in het paard een verboden stof bevindt of het paard behandeld is met ongeoorloofde middelen, is verkoper verplicht het paard onmiddellijk terug te nemen. De daarmee gemoeide kosten komen voor rekening van verkoper en verkoper blijft onverminderd gehouden aan zijn/haar (betalings)verplichtingen jegens Equine Auction.

11.Verkoper garandeert dat levering en eigendomsoverdracht van het geveilde en verkochte paard vrij en onbezwaard zal plaats vinden.

12.Verkoper vrijwaart Equine Auction voor aanspraken van koper en/of (een) derde(n) in verband met het niet nakomen van de hiervoor genoemde garanties door of namens verkoper of enig andere aanspraak door derden.

13.Verkoper is aansprakelijk voor alle schade door hem/haarzelf of in zijn/haar risicosfeer veroorzaakt en vrijwaart Equine Auction tegen iedere aanspraak van (een) derde(n), waaronder mede begrepen, maar niet beperkt tot, andere deelnemers, ter zake van die schade, ongeacht aard en omvang.

14.Indien op een ter veiling aangeboden paard geen bod wordt gedaan, is verkoper enkel de inschrijfkosten zoals vermeld op het deelnameformulier verschuldigd aan Equine Auction.

15.Indien een ingeschreven en geselecteerd paard niet aan de veiling deelneemt op initiatief van de verkoper anders dan vanwege gezondheidsredenen, is verkoper zonder enige ingebrekestelling in verzuim en is onmiddellijk een boete verschuldigd zoals vermeld op het deelnameformulier.

16.Indien een ingeschreven paard volgens verkoper om gezondheidsredenen niet aan de veiling kan deelnemen, dient verkoper dit onverwijld, schriftelijk en met een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de aandoening aan Equine Auction mee te delen, waarna Equine Auction de aard van de aandoening zal (laten) beoordelen en zal (doen) vaststellen of het paard wel of niet kan deelnemen aan de veiling. In het geval dat een paard niet kan meedoen aan de veiling, ongeacht welke reden, blijft Verkoper het inschrijfgeld verschuldigd.

17.Ieder paard dat wordt ingeschreven voor deelname aan de veiling en is geselecteerd voor deelname aan de veiling door Equine Aution dient uiterlijk veertien dagen voor aanvang van de veiling röntgenologisch te zijn goedgekeurd. Het röntgenologisch rapport mag op de datum van de veiling niet ouder zijn dan 3 maanden. De kosten van het röntgenologisch onderzoek zijn voor rekening van verkoper. Indien Verkoper aan Equine Auction geen c.q. onvoldoende gelegenheid biedt het paard (tijdig) te (laten) onderzoeken of indien het paard door Equine Auction dan wel een door Equine Auction aangestelde veterinair is goedgekeurd voor deelname aan de veiling en desondanks niet aan de veiling deelneemt, is Verkoper aan Equine Auction een boete verschuldigd zoals vermeld op het deelnameformulier. Indien een al dan niet goedgekeurd paard niet aan de Veiling deelneemt, dient verkoper de door Equine Auction in dat verband gemaakte kosten, waaronder maar niet beperkt tot de (extra) veterinaire kosten, te voldoen, met een minimumbedrag van € 1.000,- exclusief eventueel verschuldigde BTW. Verkoper zal voor deze kosten een factuur ontvangen van Equine Auction.

Artikel 5: Bieden

1.Om deel te kunnen nemen aan de veiling als bieder dient de bieder zich voor aanvang van de veiling te hebben geregistreerd op de veilingwebsite. Door deelname aan de veiling verklaart de bieder bevoegd te zijn rechtshandelingen te verrichten en bekwaam te zijn om ten aanzien van het betreffende kavel een koopovereenkomst aan te gaan.

2.Equine Auction behoudt zich het recht voor registratie en deelname aan een veiling te weigeren en/of eenzijdig te beëindigen.

3.Een bieder dient zich op verzoek van Equine Auction op behoorlijke wijze te legitimeren.

4.Iedere deelnemer die zich als bieder c.q. koper registreert, krijgt een strikt persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord waarmee toegang tot het biedsysteem mogelijk is. Bieder is verantwoordelijk voor hetgeen op een online veiling plaatsvindt en voortvloeit uit gebruik van zijn of haar gegevens, gebruikersnaam en wachtwoord.

5.Bieden geschiedt digitaal. De biedstappen worden per veiling aangegeven. Het hoogste bod is per paard aangegeven op de veilingsite van Equine Auction.

6.Een bieder aanvaardt de bijzondere omstandigheden die bij een internetveiling kunnen spelen en de (technische) onvolkomenheden die zich daarbij kunnen voordoen. Equine Auction kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

7.Ieder uitgebracht bod is een onherroepelijk en onvoorwaardelijk aanbod aan de verkoper. Bieders worden geacht voor zichzelf te bieden, zij zijn persoonlijk gebonden jegens Equine Auction en (na gunning) jegens de verkoper voor de uit zijn/haar bod voortvloeiende verplichtingen, ongeacht of de bieder verklaart namens een derde te handelen.

8.Bieder biedt voor eigen rekening en risico en is aan zijn bod gehouden totdat een hoger bod is geaccepteerd. Bieder kan zich bij het uitbrengen van een bod bij een veiling niet beroepen op biedfouten, intoetsfouten, andere vergissingen of technische problemen.

9.Een bieder met het één na hoogste bod is verplicht om zijn/haar bod gedurende 14 kalenderdagen na sluiting van de veiling gestand te doen voor het geval het hoogste bod ongeldig wordt verklaard of anderszins niet wordt nagekomen.

10.Indien gewenst kan Equine Auction starten met een openingsbod hoger dan € 0,-.

Artikel 6: Verkoop/gunning

1.Een bieder zal aan zijn/haar bod zijn gehouden totdat een eventueel hoger bod volgt. Indien er geen hoger bod volgt, wordt het aard door Equine Auction aan de bieder gegund voor het bedrag van dit hoogste bod.

2.Door de gunning komt tussen koper en verkoper een koopovereenkomst tot stand. Equine Auction legt de gunning schriftelijk vast in de Koopovereenkomst en doet deze namens verkoper toekomen aan de koper die deze ingevuld en ondertekend binnen 7 kalenderdagen na gunning aan Equine Auction retourneert. Tevens ontvangt de koper een factuur waarop de koopsom is vermeld.

3.Alle aangeboden paarden worden geveild en verkocht in de staat en conditie waarin zij zich bij gunning bevinden. Equine Auction aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de staat, de conditie of de waarde van geveilde paarden.

Artikel 7: Koopsom en BTW

1.Koop/verkoop van een paard is belast met BTW. Per paard wordt voorafgaand aan de veiling kenbaar gemaakt of sprake is van een margeregeling en/of onder welk BTW tarief het betreffende paard wordt geveild. BTW tarieven kunnen worden gewijzigd. De BTW wordt berekend over het afslagbedrag en maakt alsdan deel uit van de koopsom. Over de aan Equine Auction verschuldigde veilingkosten is eveneens BTW verschuldigd.

2.Indien een geveild en verkocht paard op verzoek van koper buiten Nederland naar een ander EU land wordt geleverd en overgedragen en koper op die grond heeft verzocht bij facturatie het BTW nultarief toe te passen, dan is koper aansprakelijk indien blijkt dat toepassing van het BTW nul tarief niet terecht was. In dat geval is koper gehouden alsnog het bedrag te voldoen dat verschuldigd zou zijn (geweest) indien het paard in Nederland was geleverd en overgedragen.

3.Equine Auction is gerechtigd van koper op voorhand betaling van het in Nederland geldende BTW tarief te vorderen. Koper is gehouden tot betaling daarvan, ook als koper meent dat het BTW nultarief van toepassing is. Pas nadat het verkochte paard buiten Nederland naar een ander EU land is geleverd en koper heeft aangetoond dat aan de voorwaarden voor toepassing van het BTW nul tarief is voldaan, zal Equine Auction het aldus onverschuldigd betaalde bedrag aan koper terug betalen.

4.Nadat Equine Auction het afleverbewijs heeft ontvangen, zal zij overgaan tot betaling van het door Equine Auction aan verkoper verschuldigde, eventueel verminderd met het door verkoper aan Equine Auction verschuldigde.

5.Indien op het tijdstip dat Equine Auction het afleverbewijs heeft ontvangen, koper en/of verkoper nog niet heeft voldaan aan alle (betaling-) verplichtingen jegens Equine Auction, zal Equine Auction pas overgaan tot betaling van het door haar aan verkoper verschuldigde nadat aan de laatste betalingsverplichting werd voldaan. Verkoper komt geen recht op verrekening toe.

6.Koper vrijwaart Equine Auction voor alle aanspraken ter zake alsook voor daaruit voortvloeiende schade en kosten.

Artikel 8: Levering

1.Levering vindt pas plaats nadat het volledige door koper verschuldigde bedrag door Equine Auction is ontvangen. Het risico van het paard gaat bij levering over op koper, tenzij sprake is van een veulen jonger dan 5 maanden zoals hierna bepaald. Verkoper is niet bevoegd het paard aan koper te leveren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Equine Auction. Zolang Equine Auction geen algehele betaling heeft ontvangen, krachtens welke overeenkomst dan ook, blijft de verkoper eigenaar van het geveilde paard en behoudt Equine Auction een retentierecht op het paard.

2.Verkoper is gehouden het gekochte paard uiterlijk binnen 14 kalenderdagen nadat Equine Auction algehele betaling heeft ontvangen, aan koper te leveren en koper is gehouden het paard binnen die termijn van verkoper af te nemen. Uitgezonderd zijn veulens jonger dan 5 maanden. In die gevallen is verkoper gehouden het veulen bij de merrie te laten, zonder dat koper hiervoor een vergoeding is verschuldigd. De (af)levering van het gekochte paard wordt schriftelijk bevestigd middels het afleverbewijs dat door koper en verkoper wordt ondertekend en direct naar Equine Auction wordt gezonden.

3.Indien koper om welke reden dan ook het paard niet afneemt, is koper jegens verkoper in verzuim en tevens gehouden de schade van verkoper te vergoeden onverminderd diens andere rechten. In dat geval is koper gehouden alle daaraan verbonden kosten, waaronder de stallings- en verzorgingskosten van het paard, te voldoen. Uitgezonderd is de verkoop aan een consument-koper die gebruik maakt van zijn/haar herroepingsrecht, zoals hierna bepaald.

4.De feitelijke levering van een veulen dat op de veiling is ge/verkocht geschiedt op een door koper aan te wijzen adres in Nederland. Tot het moment van feitelijke levering blijft een veulen dat jonger is dan 5 maanden, voor rekening en risico van verkoper, doch dient uiterlijk 7 kalenderdagen nadat het veulen 5 maanden oud is geworden door verkoper te worden geleverd en door koper te zijn ontvangen.

5.De overdracht van het paard wordt in onderling overleg tussen Koper en Verkoper geregeld. Verkoper draagt er zorg voor dat bij afname/levering van het Paard het toepasselijke paspoort en overige documenten eveneens aan Koper wordt afgegeven.

6.Kosten verbonden aan het transport c.q. de feitelijk overdracht van het paard zijn voor rekening en risico van koper, tenzij verkoper en koper hierover andere afspraken hebben gemaakt.

7.Verkoper en koper zijn gehouden, binnen 7 kalenderdagen nadat het paard is geleverd, Equine Auction daarvan schriftelijk mededeling te doen door het Afleverbewijs te sturen naar info@jumpersofthefuture.auction.

8.Indien koper van mening is dat het paard na de feitelijke levering een (stal)gebrek heeft of anderszins niet aan de overeenkomst beantwoordt, kan koper hierop geen beroep meer doen indien hij niet, in geval van een stalgebrek binnen 7 kalenderdagen en in geval van overige gebreken, binnen 21 kalenderdagen na de veilingdatum de verkoper daarvan bij aangetekend schrijven op de hoogte heeft gesteld. Koper draagt er zorg voor dat Equine Auction binnen de gestelde termijn een kopie ontvangt van die mededeling.

Artikel 9: Eigendomsovergang en herroepingsrecht

1.De eigendom van het verkochte paard gaat over op koper op het moment van levering mits aan alle voorwaarden voor een rechtsgeldige overdracht is voldaan en de volledige koopsom en eventueel overige door koper verschuldigde bedragen door Equine Auction, mede namens Verkoper, zijn ontvangen.

2.Indien koper niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf geldt een bedenktijd van 14 kalenderdagen waarbinnen deze consument-koper de koopovereenkomst zonder opgave van redenen mag ontbinden en het paard mag retourneren. De bedenktijd vangt aan op de dag nadat het paard aan de consument-koper is geleverd.

3.Indien de consument-koper de koopovereenkomst binnen de bedenktijd wenst te ontbinden, dan dient hij/zij dat uitdrukkelijk en ondubbelzinnig binnen de bedenktijd schriftelijk of elektronisch aan verkoper te melden onder gelijktijdige of zo spoedig mogelijke teruggave van het paard. Ontbinding van de koopovereenkomst door de consument-koper leidt tot ontbinding van alle aanvullende overeenkomsten.

4.De teruggave van het paard geschiedt voor rekening en risico van de consument-koper. Het paard dient uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na de ontbindingsverklaring van de consument-koper, aan verkoper te zijn geretourneerd in zoveel mogelijk dezelfde staat waarin het paard geleverd werd.

5.Zodra de verkoper het paard retour heeft ontvangen, draagt deze zorg voor terugbetaling van de koopsom aan de consument-koper, een en ander in dezelfde valuta waarin het paard is betaald.

6.Indien de consument-koper gebruikt maakt van zijn/haar herroepingsrecht voordat het paard feitelijk is geleverd of indien hij/zij anderszins misbruik maakt van zijn of haar herroepingsrecht, komen de daaruit voortvloeiende kosten voor zijn of haar rekening.

Artikel 10: Aansprakelijkheid

1.Iedere aansprakelijkheid van Equine Auction is uitgesloten. Voor zover rechtens anders geoordeeld zou worden, is de aansprakelijkheid van Equine Auction beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering is gedekt, is de aansprakelijkheid van Equine Auction beperkt tot maximaal het netto factuurbedrag aan veilingkosten dat Equine Auction ontvangt in het kader van de door haar uitgevoerde opdracht.

2.Deelnemers nemen voor eigen rekening en risico deel aan de veiling. Er worden door Equine Auction geen verzekeringen afgesloten behoeve van deelnemers en/of te veilen of geveilde paarden. 

Artikel 11: Toepasselijk recht en geschillen

1.De rechtsverhouding tussen Equine Auction en de deelnemers aan de veiling alsmede de rechtsverhouding tussen verkoper en koper worden beheerst door Nederlands recht, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.

2.Indien tijdens de veiling een geschil ontstaat over de gang van zaken tijdens de veiling is Equine Auction bevoegd hierover een bindend oordeel uit te spreken en bevoegd de veiling (bij opbod) voort te zetten. Indien Equine Auction een notaris of andere gemachtigde verzoekt over de gang van zaken tijdens de Veiling een oordeel te vellen, zal deze bindend en onherroepelijk voor alle partijen beslissen.

3.Geschillen, anders dan die aan het oordeel van Equine Auction of de notaris zijn onderworpen, zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter van de rechtbank Oost-Brabant. De behandeling van de zaak geschiedt in de Nederlandse taal.

Artikel 12: Diversen

1.Equine Auction is gerechtigd deze veilingvoorwaarden eenzijdig te wijzigen. In geval van wijzigingen gelden de nieuwe veilingvoorwaarden met ingang van de eerstvolgende veiling.

2.Indien een bepaling in deze veilingvoorwaarden nietig of ongeldig zou zijn dan wel worden, dan wordt de geldigheid van de overige bepalingen daardoor niet aangetast. In dat geval zal de bepaling worden vervangen door een nieuwe waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/ongeldige bepaling in acht wordt genomen.

3.In geval van afwijkingen tussen vertalingen van deze veilingvoorwaarden en de Nederlandse tekst van de veilingvoorwaarden, prevaleert de Nederlandse tekst.

 

 


Deze website maakt gebruik van cookies. Op deze manier kunnen we ervoor zorgen dat uw surfervaring nog aangenamer wordt. Raadpleeg ons privacybeleid voor meer informatie